Privacybeleid en -verklaring

Privacybeleid en -verklaring

BELEID

1. Algemeen
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van ahimsa yoga met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van je persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is bedoeld om transparantie te geven over hoe we omgaan met je gegevens.

Wie is verantwoordelijk?
Simone van den Boogaart, eigenaar van ahimsa yoga, is verantwoordelijk voor het correct verwerken van je gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. de lessen en workshops die ik organiseer. Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.

Toestemming
Door je aan te melden voor (een) workshop(s) of informatie aan te vragen, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van je persoonsgegevens door mij, zoals beschreven in het onderstaande Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wijzigingen Privacybeleid
Het beleid kan gewijzigd worden. Ik raad je dan ook aan om deze regelmatig te lezen. Het gewijzigde Privacybeleid is onmiddellijk van kracht nadat het op mijn website is geplaatst.

PRIVACYVERKLARING

1. Klantinformatie
Onder klantinformatie versta ik: informatie die door geïnteresseerden en deelnemers zelf is verstrekt www.ahimsayoga.eu, de ahimsa yoga-Facebookpagina of via persoonlijke communicatie (via mail, telefonisch, in een gesprek, etc).

2. Wat verzamel ik?
Ik verzamel de verstrekte gegevens door en van geïnteresseerden en deelnemers: naam, adres,  e-mailadres (inclusief IP-adres dat automatisch verschaft wordt via de internetaansluiting), telefoonnummer, klachten en medicatie in relatie tot de yoga-beoefening. Deze informatie ontvang ik zowel digitaal als via persoonlijke communicatie.

 3. Met welk doel?
Met de klantinformatie bereik ik deelnemers en geïnteresseerden t.b.v. informatie, inschrijving, facturering, voorbereiding en evaluaties voor/van yogalessen, workshops en gerelateerde activiteiten van ahimsa yoga en Volg je Natuur - natuurworkshops.
De informatie over klachten en medicatie verzamel ik omdat yoga inwerkt op het fysieke en mentale vlak. Met deze informatie kan ik als yogadocent passende ondersteuning bieden op fysiek en mentaal gebied bij de yogalessen en workshops.

4. Hoe lang bewaar ik het?
Je blijft informatie ontvangen over de activiteiten, totdat je zelf aangeeft dit niet meer te willen ontvangen. Ik verwerk je verzoek binnen een maand. In verband met de bewaarplicht vanuit overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, ben ik verplicht om de gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Daarna verwijder ik deze binnen zes maanden.

5a. Met wie deel ik de info?
De klantinformatie die je verstrekt via www.ahimsayoga.eu komt terecht bij Wned.com en Gmail.com. Zij  slaan deze gegevens voor mij op.

Ik heb een zakelijke overeenkomst met Wned.com om de website www.ahimsayoga.eu en de bijbehorende e-mailaccount (Roundcube) te laten functioneren. Op basis van een zakelijke overeenkomst verzorgt Puzzling Panda voor mij het functioneren van de website (contentmanagementsysteem en -framework) en zorgt voor de noodzakelijke updates. Met Puzzling Panda ben ik een verwerkingsverklaring overeengekomen.

Vanuit de e-mailaccount van Wned.com wordt klantinformatie doorgestuurd naar Gmail.com (privé-e-mailaccount van Simone van den Boogaart). Gmail.com is namelijk de oorspronkelijke werkbasis van mij, waar het volledige e-mailarchief bewaard wordt. Het fungeert daarnaast als back-up van de aanmeldingen die via het formulier zijn binnengekomen.

Tijdens online live-sessies gebruiken we Zoom. Bij aanmelding via Zoom wordt basis-info opgeslagen, zoals naam (alias), je wachtwoord en IP-adres. Er wordt geen opname gemaakt van deze sessies. Dus de eventuele info die je tijdens de les deelt, wordt niet bewaard door Zoom. Hier vind je het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/privacy.

5b. Van wie ontvang ik informatie?
Ik ontvang informatie van de gemeente Ede bij inschrijving van een deelnemer via ‘Ede doet mee!’, www.ededoetmee.nl.

6. Waar bewaar ik je klantinformatie?
In de cloud-bewaardomeinen Google Drive, One Drive, Dropbox, op één laptop, op één USB-stick en in één administratie map.

7. Wie heeft toegang tot je klantinformatie?
Alleen ik heb toegang tot de klantinformatie. Puzzling Panda heeft toegang tot alle inhoud van de website www.ahimsayoga.eu, inclusief klantinformatie. Hierdoor blijft de werking van bijvoorbeeld aanmeldformulieren gewaarborgd. Met Puzzling Panda heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten die de veiligheid van alle klantinformatie via de website waarborgt.

8. Hoe zijn je gegevens beveiligd bij mij/ anderen?
Het versturen van klantinformatie via de website is beveiligd via SSL. Gmail encrypt de e-mails bij verzending. De voor dit doel in gebruik zijnde laptop, toegang tot de website www.ahimsayoga.eu, Gmail en Google Drive, One Drive en Dropbox zijn beveiligd via sterke wachtwoorden en worden regelmatig vernieuwd. Software, waaronder browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden. De USB-stick ligt achter slot en grendel.

Uiteraard, houd ik me aan de meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens rondom datalekken, onrechtmatig gebruik en diefstal van klantinformatie.

9. Dit zijn je rechten
Als ik je gegevens verzamel, heb je recht op:
- inzage, een overzicht van alle bij mij bekende gegevens
- rectificatie, het aanpassen van gegevens
- beperking verwerking, wel bewaren, maar tijdelijk niets met gegevens doen
- kennisgevingsplicht, derden wijzigen/verwijderen doorgeven
- overdraagbaarheid, op verzoek overzichtelijke gegevens overdragen aan derden
- bezwaar indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, onbepaalde tijd staken van gegevensverwerking

Vragen over dit privacybeleid en -verklaring kun je richten aan info@ahimsayoga.eu.

Simone van den Boogaart
ahimsa yoga
mei 2020