Algemene voorwaarden

Artikel 1 - De overeenkomst

1.1) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden en het privacybeleid en -verklaring (lees hier het privacybeleid en de -verklaring).

1.2) Je volgt de lessen, workshops en andere yoga-gerelateerde activiteiten volledig op eigen risico. Voer de oefeningen uit met respect voor je lichaam zonder grenzen te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of beperkingen onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts, specialist of therapeut over deelname.

 

Artikel 2 - Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld minimaal een week voor aanvang van de cursus of activiteit te betalen via overschrijving naar bankrekeningnummer

NL54 TRIO 0197908748 ten name Simone van den Boogaart, in Renkum.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft ahimsa yoga het recht om op de deelnemer de invorderings-kosten en incassokosten te verhalen.

2.3) De reguliere lessen binnen het yogajaar (aug-juli) bestaan uit vier cursusblokken zoals aangegeven op de website (alleen van toepassing op de reguliere lessen, niet op de workshops).

2.4) Door inschrijving voor reguliere lessen verbind je je voor een heel blok. Je betaalt het cursusbedrag in één keer. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. 

2.5) Het afmelden voor een workshop is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 4 weken voor de workshop is 25% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot vier weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer regelen en in jouw plaats laten gaat. De afmelding en eventuele vervanging van de deelnemer moet door ahimsa yoga worden bevestigd.

 

Artikel 3 - Uitsluiting

3.1) ahimsa yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) ahimsa yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 - Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen dezelfde cursus.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer.

4.3) Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met ahimsa yoga voor een eventuele regeling.

 

Artikel 5 - Annulering door ahimsa yoga

5.1) ahimsa yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) ahimsa yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

 

Artikel 6 - Wijzigingen

6) ahimsa yoga behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1) ahimsa yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) ahimsa yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

 

Artikel 8 - Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ahimsa yoga betreffende deelname aan lessen of andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ahimsa yoga.

 

ahimsa yoga

NL54 TRIO 0197908748

KvK 60773979

www.ahimsayoga.eu

 

april 2017